Klachten

Mocht u het niet eens zijn met wat er op de peuteropvang gebeurt, dan verzoeken wij u contact met ons ( de leidsters) op te nemen. Indien u ontevreden bent over het functioneren van een leidster, dan gaan we er van uit dat u met de betreffende leidster contact op neemt! Mocht dat niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u zich wenden tot de directeur van de basisschool, de GHS. Bent u vervolgens nog van mening dat er onvoldoende gehoor is gegeven aan uw vraag/klacht, dan kunt u zich beroepen op de zgn. klachtenregeling. Als kinderopvang zullen we dan de procedure volgen, die in deze regeling is beschreven.

Stappenplan voor het indienen van een klacht:

 • De klager dient de klacht in bij de contactpersoon van de opvang.
 • Deze contactpersoon verwijst door naar de ‘vertrouwenspersoon klachten’.
 • De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Zij begeleidt de klager bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie.
 • De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg.
 • Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereiken, kan hij deze ter kennis brengen van de klachtencommissie of het bevoegd gezag.

De vertrouwenspersoon geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door het bestuur te nemen besluiten. De vertrouwenspersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het bestuur schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden.

 • ​​Contactpersoon: Dhr. Matthijs Noteboom, contactpersoonklachtenregeling@goedeherderschool.nl

Aanvullend op bestaande klachtenregeling benoemen we onderstaande punten expliciet:

 • De indiener kan er vanuit gaan dat de klacht zorgvuldig behandeld zal worden;
 • Indien er geen directe reactie volgt als afhandeling zal de ouder zoveel mogelijk op de hoogte   gehouden worden van de voortgang van de behandeling;
 • Er wordt naar gestreefd om de klacht zo snel mogelijk af te handelen met dien verstande dat dit   uiterlijk binnen 6 weken gedaan zal zijn. Uiteraard kijkt de organisatie naar de aard van de klacht.
 • De ouder zal een schriftelijke reactie krijgen waarin de toelichting gegeven zal worden over het   oordeel van de klacht;
 • Tevens zal in het oordeel in overleg een realistische termijn worden afgesproken waarbinnen   eventuele maatregelen zullen worden gerealiseerd.
 • De organisatie is aangesloten bij de landelijke commissie voor geschillen;   (www.degeschillencommissie.nl)
 • Deze regeling zal op de website van de organisatie gepubliceerd worden;
 • Jaarlijks zal de regeling in de nieuwbrief bij ouders onder de aandacht gebracht worden.